Muối Điện Giải Electrolysis Solution (gói bột)

Muối Điện Giải Electrolysis Solution (gói bột), dùng để pha và bơm vào bình trong máy Kangen Leveluk SD501 để tạo nước kiềm cao 11.5pH và nước acedic 2.5pH