Bộ Rửa Máy E-Cleaner (cục rửa & hộp 24 gói bột chanh)

2,100,000

Bộ Rửa Máy Kangen Leveluk SD501 E-Cleaner gồm cục rửa & hộp 24 gói bột chanh.